3 marca 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY PRZY PARAFII NMP W GDYNI

NA ROK 2018/2019

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY PRZY PARAFII NMP W GDYNI

NA ROK 2018/2019

1. Informacja o rekrutacji zamieszczona jest na stronie internetowej oraz na gazetce informacyjnej w budynku przedszkola.

2. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w marcu

3. Do przedszkola, w miarę wolnych miejsc, mogą by przyjmowane dzieci
od 3 do 6 roku życia jednak w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku wolnych miejsc dzieci 2,5 letnie.

4.Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok przedszkolny deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

5. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA oraz stosowne dokumenty * które przekazywane są dyrektorowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w wyznaczonym terminie
od 5 marca do 23 marca codziennie w godz. od 8.00- 10.00
oraz od 15.00- 16.30

6. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz załączniki można pobierać ze strony internetowej lub z sekretariatu przedszkola.

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc
w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata /oświadczenie/

b) niepełnosprawność kandydata /orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/

c) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata /j.w./

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata /j.w

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie /prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem/

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą / dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą/

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

a)     rodzeństwo dzieci uczęszczających do Katolickiego Zespołu Edukacyjnego,
o ile rodzice przestrzegają postanowień statutu placówki

b)    dzieci pochodzące z rodzin wymagających odpowiedzi na ich szczególne potrzeby.

c)     dziecko obojga rodziców pracujących

d)    dzieci przynależące do Parafii NMP w Gdyni

e)     rodziny należące do wspólnot lub ruchów religijnych

8. Spotkanie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane. Protokół przechowywany jest
w dokumentacji przedszkola.

9.  Komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

10. O wynikach rekrutacji do przedszkola na kolejny rok rodzice dowiadują się ze strony internetowej przedszkola oraz wywieszonej listy w przedszkolu
w terminie 23 kwietnia

11. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wpisać dziecko na listę oczekujących na przyjęcie do przedszkola.

12. Dzieci z listy oczekujących przyjmowane są przez dyrektora w miarę pojawiania się wolnych miejsc

13. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.

* (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – Załącznik Nr 1),

* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności

* (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – Załącznik Nr 2),

* (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
 z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

*Oświadczenie o przynależności do Parafii NMP Królowej Polski w Gdyni- Załącznik Nr 3

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
102 0.13162708282471