Kapituła Kolegiacka

STATUTY KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ GDYŃSKIEJ


ROZDZIAŁ I - Nazwa Kapituły - uprawnienia - pieczęć

 
§ 1.
Kapituła Kolegiacka Gdyńska jest kolegium kapłanów, ustanowionym przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego przy pierwszym gdyńskim kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, zwanym odtąd Kolegiatą, w celu podniesienia świetności kultu Bożego w Kościele Kolegiackim i innych kościołach gdyńskich.
§ 2. 
1. Kapituła działa na podstawie przepisów prawa kanonicznego zawartych w kan. 503 - 510 KPK oraz niniejszych statutów zatwierdzonych przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego.
2. Kapituła posiada osobowość prawną zgodnie z art. 8 p. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku O stosunku Państwa do Kościoła katolickie go w Polsce (Dz. U. 29/1989 poz. 157).
§ 3.
1. Kapitule przysługuje nazwa: Prześwietna Kapituła Kolegiacka Gdyńska. 
2. Kapituła używa pieczęci z wyobrażeniem NMP Królowej Polski i napisem łacińskim: Capitulum Collegiale Gdinense (Kapituła Kolegiacka Gdyńska).
3. Patronką Kapituły jest Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski, roztaczająca z tego kościoła swą macierzyńską opiekę nad mieszkańcami gdyńskiego grodu od chwili nadania Gdyni praw miejskich przed 75 laty.
 
ROZDZIAŁ II - Skład Kapituły 
 
§ 4.
Do Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej należy: 12 Kanoników Gremialnych, w tym trzech Prałatów Kapitulnych: Prepozyt, Kustosz i Penitencjarz. Prałatom przysługuje precedencja według podanej kolejności, natomiast Kanonicy Gremialni zachowują precedencję według daty nominacji.  
§ 5. 
Z chwilą ukończenia 75 roku życia lub rezygnacji na skutek choroby lub innej przyczyny uznanej przez Metropolitę Gdańskiego Prałaci Kapitulni i Kanonicy Gremialni przestają pełnić urzędy kapitulne, zachowując nadal tytuł i przywileje Kanonika Gremialnego.
 
ROZDZIAŁ III - Nominacja i instalacja Kanoników
 
§ 6.
Kanoników Gremialnych mianuje Arcybiskup Metropolita Gdański, po wysłuchaniu zdania Kapituły, uwzględniając przede wszystkim kapłanów wykonujących odpowiedzialne zadania w Kościele gdańskim, zwłaszcza na terenie miasta Gdyni.
§ 7. 
Kapłan mianowany Kanonikiem Gremialnym przedstawia nominację Prepozytowi Kapituły, który ustala dzień instalacji, połączonej ze złożeniem przez nominata Wyznania Wiary według obowiązującej formuły.
§ 8.
Wszyscy Kanonicy z chwilą nominacji uczestniczą we wspólnych obowiązkach i zyskują należne im prawa i przywileje.
§ 9. 
Prałatów Kapitulnych: Prepozyta, Kustosza i Penitencjarza mianuje swobodnie Arcybiskup Metropolita Gdański z grona Kanoników Gremialnych.
 
ROZDZIAŁ IV - Godności i urzędy w Kapitule
 
§ 10
Pierwszą godnością w Kapitule jest Prepozyt Kapituły. Do jego obowiązków należy:
1. Asystowanie Arcybiskupowi Metropolicie Gdańskiemu wraz z członkami Kapituły podczas celebry pontyfikalnej w Kolegiacie Gdyńskiej, poczynając od ingresu aż do pożegnania przy bramie świątyni. 
2. Zwoływanie Kapituły i przewodniczenie na posiedzeniach. Prepozyt przedstawia sprawy do omówienia, prosi o wyrażenie opinii, kieruje dyskusją. 
3. Działanie w imieniu Kapituły. Prepozyt troszczy się o należyte uwierzytelnienie akt Kapituły, podpisuje pisma, przy czym powinien przed podpisaniem przedstawić Kapitule te pisma, które nakładają na Kapitułę jakieś zobowiązania prawne. Prepozyt troszczy się o dobro Kapituły, mając zawsze na uwadze pożytek i dobro Kościoła. 
4. Czuwanie, by statuty Kapituły były wiernie przestrzegane, tak przy wypełnianiu obowiązków, jak przy korzystaniu z przywilejów. 
5. Ustalenie kalendarza (wraz z zarządcą Kolegiaty, gdyby Prepozyt nie był proboszczem Kolegiaty) uroczystych nabożeństw i Mszy konwentualnych, odprawianych z udziałem członków Kapituły (tak Kanoników Gremialnych jak i Honorowych). Prepozyt ustala także kalendarz uroczystych nabożeństw z udziałem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i Kapituły w Kolegiacie Gdyńskiej (w porozumieniu z rządcą Kolegiaty).
6. Przedstawienie Arcybiskupowi Metropolicie Gdańskiemu - przynajmniej raz w roku stanu Kapituły i jej spraw. 
7. Reprezentowanie Kapituły na zewnątrz, nawet bez specjalnego zlecenia, wyjąwszy akty prawne.
§ 11 
Jeśli Prepozyt nie może w sposób trwały pełnić swoich obowiązków, a także gdy jest nieobecny i w żaden sposób nieosiągalny, obowiązki jego przechodzą kolejno na Kustosza lub Penitencjarza, a w dalszej kolejności na Kanoników Gremialnych według precedencji.
§ 12 
Drugą godnością w Kapitule jest Kustosz. Obowiązkiem Kustosza jest kierowanie sprawami materialnymi Kapituły z uwzględnieniem przepisów prawnych wydanych przez władzę świecką, i zawsze zgodnie z przepisami KPK i innymi postanowieniami władzy kościelnej.
§ 13
Trzecią godnością w Kapitule jest Penitencjarz. Prawa i obowiązki Penitencjarza określa kan. 509 KPK. 
§ 14 
Urząd Sekretarza Kapituły pełni zazwyczaj najmłodszy nominacją Kanonik Gremialny, przy jednoczesnej nominacji - najmłodszy wiekiem. Kapituła ma jednak prawo dokonać wyboru Sekretarza. Do obowiązków Sekretarza należy:
1. Sporządzanie protokołu z posiedzeń Kapituły.
2. Gromadzenie akt i czuwanie nad bieżącą korespondencją: przygotowywanie odpowiedzi, pilnowanie, by pisma były opatrzone właściwymi podpisami, opieczętowane i wysłane w należytym czasie.
3. Pilnowanie pieczęci Kapituły i używanie jej za wiedzą i zgoda Prepozyta. 
4. Staranne przechowywanie akt w archiwum Kapituły i pilne ich strzeżenie. 
 
ROZDZIAŁ V - Obowiązki Kanoników
 
§ 15 
Obowiązki Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej przedstawiają się następująco:
1. Kapituła in gremio asystuje Arcybiskupowi Metropolicie Gdańskiemu odprawiającemu nabożeństwa pontyfikalne w Kolegiacie Gdyńskiej. 
2. Kanonicy Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej uczestniczą w strojach chórowych podczas uroczystości archidiecezjalnych w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku - Oliwie, w Konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku i podczas uroczystości odpustowej św. Wojciecha, Patrona Archidiecezji Gdańskiej, w Gdańsku - Świętym Wojciechu: także podczas innych uroczystości o charakterze ogólno diecezjalnym. W tych wypadkach Kanonicy Gremialni Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej zajmują miejsce po Kanonikach Gremialnych Kapituły Archikatedralnej i Kanonikach Gremialnych Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej. a przed Kanonikami Gremialnymi Kapituły Kolegiackiej Wejherowskiej. 
3. Raz w miesiącu, w dniu ustalonym przez Prepozyta (z przerwą w okresie wakacyjnym i kolędowym) każdy z Kanoników Gremialnych, według ustalonej kolejności, celebruje w obecności pozostałych Kanoników, tak Gremialnych jak i Honorowych, konwentualną Mszę świętą wotywną w Kolegiacie Gdyńskiej w intencji Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego lub w intencji przez niego wskazanej. Może to być Msza koncelebrowana.
4. Kapituła uczestniczy w ustalaniu i organizowaniu nabożeństw liturgicznych i uroczystości o charakterze ogólno diecezjalnym, zwłaszcza w dekanatach gdyńskich i północnych. 
5. Kanonicy Kapituły Kolegiackiej wspomagają Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego przez wypełnianie funkcji i zadań, jakie im osobiście powierza.
 
ROZDZIAŁ VI - Strój Kanoników i dystynktorium
 
§ 16 
1. Prałaci Kapitulni i Kanonicy Gremialni mają przywilej noszenia na terenie Archidiecezji Gdańskiej w czasie czynności liturgicznych stroju chórowego, składającego się z sutanny czarnej z fioletową obszywką i fioletowymi guzikami, pasa fioletowego z frędzlami jedwabnymi na obu zakończeniach oraz rokiety (komży) z podbiciem fioletowym i pelerynki czarnej z fioletową obszywką. Poza czynnościami świętymi mogą nosić sutannę czarną z fioletową obszywką i fioletowymi guzikami oraz pas fioletowy z frędzlami jw.
2. Wszyscy członkowie Kapituły wyróżnieni są specjalnym dystynktorium kanonickim, z wyobrażeniem NMP Królowej Polski z orłem (godłem Polski) i herbem miasta Gdyni. Dystynktorium noszone jest na podwójnym łańcuchu (przynajmniej pozłacanym).
3. Podczas ważniejszych uroczystości religijnych w Kolegiacie Gdyńskiej, w Bazylice Archikatedralnej, w Konkatedralnej Bazylice Mariackiej, w sanktuariach i innych kościołach Archidiecezji Gdańskiej, zwłaszcza sprawowanych pod przewodnictwem lub z udziałem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, Kanonicy Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej powinni występować w stroju chórowym, o ile nie biorą udziału w koncelebrze.
4. Poza terytorium Archidiecezji Gdańskiej (w kraju lub za granicą) członkowie Kapituły mogą nosić strój chórowy (pełny lub skrócony), jeśli oficjalnie reprezentują Kapitułę lub towarzyszą Arcybiskupowi Metropolicie Gdańskiemu podczas uroczystości kościelnej o zakresie krajowym lub międzynarodowym.
 
ROZDZIAŁ VII - Majątek Kapituły
 
§ 17 
1. Kapituła Kolegiacka Gdyńska jako osoba prawna ma prawo nabywania dóbr doczesnych, posiadania ich, zarządzania nimi zgodnie z przepisami kanonicznymi i państwowymi. 
2. Kapituła może posiadać własną kasę i własne konto bankowe.
 
ROZDZIAŁ VIII - Posiedzenia Kapituły
 
§18 
1. Kapituła generalna wszystkich Kanoników odbywa się w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
(3 maja), 
2. Drugie posiedzenie zwyczajne odbywa się w dniu 11 listopada
§ 19 
Posiedzenia nadzwyczajne odbywają się, ilekroć uzna to za konieczne Arcybiskup Metropolita Gdanski, Prepozyt Kapituły lub większość członków Kapituły. 
§ 20
Posiedzenia, tak zwyczajne jak nadzwyczajne, są zwoływane przez Prepozyta Kapituły.
§ 21
Aby akty lub uchwały Kapituły były ważne i czynności Kapituły zadośćczyniły prawu, muszą być spełnione następujące warunki: 
1. Kapituła musi być zwołana zgodnie z prawem. 
2. Kanonicy muszą być powiadomieni o porządku i tematyce posiedzenia.
3. Aby czynności były załatwiane wspólnie, tj. by wysłuchane zostały
wszystkie głosy, a wspólne omawianie sprawy zostało w całości zakończone.
4. Aby większość obecnych wyraziła zgodę. 
5. Aby członkowie Kapituły byli obecni przynajmniej w dwóch trzecich.
§ 22
1. Do ważności uchwały Kapituły wystarczy zgoda większości obecnych. Jeśli liczba głosów „za“ i „przeciw“ jest równa, rozstrzyga swoim głosem Prepozyt Kapituły.
2. Prawo nie wymaga tajności głosowania, ale wypada, by w ważniejszych sprawach wszyscy członkowie Kapituły głosowali tajnie. 
3. Votum separatum należy składać pojedynczo na piśmie na ręce Sekretarza Kapituły w czasie trwania posiedzenia.
§ 23
W wypadkach nadzwyczajnych i niezwykle pilnych Kapituła, zwołana w sposób właściwy, działa zgodnie z prawem, a jej zarządzenia obowiązują wszystkich Kanoników, jeśli obecnych jest przynajmniej połowa członków Kapituly.
§ 24 
1. Watpliwości odnośnie do ważności działań członków Kapituły lub do słuszności zwołania sesji nadzwyczajnej, rozstrzyga Arcybiskup Metropolita Gdański, wysłuchawszy oddzielnie zdania Prałatów Kapitulnych i tych Kanoników, których sprawa dotyczy. 
2. Jeśli sprawa przedłużona Kapitule dotyczy osobiście któregoś z Kanoników, nie może on być obecny na posiedzeniu, i to przez cały czas trwania dyskusji nad sprawą.
§25
1. Posiedzenie Kapituły powinno zawierać: odczytanie przez Sekretarza protokołu z ostatniej sesji oraz przedstawienie przez Prepozyta spraw, które mają być przedyskutowane, a także swobodna dyskusja, zakończona - jeśli potrzeba - głosowaniem.
2. Członkowie Kapituły powinni zachować powściągliwość odnośnie spraw, które były omawiane podczas posiedzenia. W sprawach personalnych i tych, które Prepozyt określił jako tajne, członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania ścisłego milczenia, z wyjątkiem wypadku, gdyby Arcybiskup Metropolita Gdański autorytatywnie zażądał wyjawienia.
 
ROZDZIAŁ IX - Kanonicy Honorowi
 
§ 26 
Kanonicy Honorowi są mianowani swobodnie i w dowolnej ilości przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego.
§ 27 
1. Strój, dystynktorium i przywileje Kanoników Honorowych są te same co Kanoników Gremialnych. 
2. Stroju i dystynktorium kanonickiego mogą Kanonicy Honorowi używać z okazji uroczystości o charakterze religijnym wyłącznie na terenie Archidiecezji Gdańskiej.
§ 28 
1. Miejsce w chórze przysługuje Kanonikom Honorowym po Kanonikach Gremialnych. 
2. Do Kanoników Honorowych nie odnoszą się przepisy o instalacji.
 
ROZDZIAŁ X - Przepisy pogrzebowe
 
§ 29 
1. Obrzędy pogrzebowe zmarłych członków Kapituły powinny być w zasadzie odprawione w Kolegiacie Gdyńskiej (lub w położonym obok nowym kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski), obejmując: wprowadzenie zwłok do świątyni, oficjum zmarłych, Mszę pogrzebową i eksportę na miejsce pogrzebu. 
2. Wszyscy członkowie Kapituły zobowiązani są do udziału w obrzędach pogrzebowych zmarłego Kanonika.
§ 30 
Jeśli pogrzeb odbywa się poza Kolegiatą, należy wydelegować przynajmniej dwóch Kanoników, by reprezentowali Kapitułę w obrzędach pogrzebowych.
 
 
Powyższe Statuty Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej
weszły w życie w dniu erygowania Kapituły, tj. 26 czerwca 2001 roku.
 
 
 
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
143 0.09155797958374